เกี่ยวกับผู้จัดทำ

Posted on

ชื่อ – สกุล

นายสุริยันต์  รักพวก

วัน/เดือน/ปีเกิด

12  มีนาคม  พ.ศ.  2519

สถานที่ทำงาน

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เลขที่  12  ถนนมหาจักรพรรดิ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2542  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

พ.ศ.  2551  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2542  ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

พ.ศ.  2551  ครูผู้ช่วย  วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

พ.ศ.  2553  ครู ค.ศ.1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

พ.ศ.  2556 – ปัจจุบัน  ครูชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Email : rukpouk.s@gmail.com